top of page
Construction Plans
Online-jobs-fair-Engineering-Week-final-
Construction Site

วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพโดยผู้ชำนาญงานด้านคอนกรีตอัดแรงและทีมงานคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตคอนกรีตอัดแรง

พันธกิจขององค์กร

ดำเนินธุรกิจเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการขยายงานก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพและการบริการให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่คนในพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

bottom of page