top of page

แผ่นพื้นคอนกรีตอัตแรงแบบกลวง

แผ่นพื้น HOLLOW CORE เหนือกว่าทุกอย่าง

มีคุณภาพสูงกว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั่วไปด้วยจุดเด่นของผิวที่เรียบเนียนและความหนาแน่นพิเศษของคอนกรีตจากการผลิตด้วยระบบมอเตอร์สั่น

  • HC 1200 x 80 mm. x 4.50 m.

  • HC 1200 x 100 mm. x 5.75 m.

  • HC 1200 x 120 mm. x 6.75 m.

  • HC 1200 x 150 mm. x 7.50 m.

  • HC 1200 x 200 mm. x 10.00 m.

  • HC 1200 x 250 mm. x 12.00 m.

  • HC 1200 x 300 mm. x 14.00 m.

HC 1200 x 80 mm. x 4.50 m.

1.png

HC 1200 x 100 mm. x 5.75 m.

HC 1200 x 120 mm. x 6.75 m.

HC 1200 x 150 mm. x 7.50 m.

HC 1200 x 200 mm. x 10.00 m.

HC 1200 x 250 mm. x 12.00 m.

HC 1200 x 300 mm. x 14.00 m.

  • Facebook
bottom of page