บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

     ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นที่รู้จักกันดีในตราสินค้า SICON ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป ประกอบด้วยโรงงานผลิตในปัจจุบัน 2 โรงงาน เพื่อการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เป้าหมายและเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด
วิสัยทัศน์ของบริษัท

กำหนดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย การพัฒนาชุมชนในเขตภาคใต้ โดยการร่วมมือของทีมงานและผู้ชำนาญงานด้านคอนกรีต บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจหลักทางการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตครบวงจร

พันธกิจขององค์กร

เป็นองค์กรธุรกิจหลักทางการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต รวมถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการขยายเขตงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ทั้งภาครัฐและเอกชนในบริเวณเขตทั่วภาคใต้

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมสร้างมาตรฐานงานการบริการที่ดี ส่งมอบงานตรงเวลาให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรให้มีคุณภาพสูง

โรงงานผลิต

ควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการ ประกอบด้วย 2โรงงาน โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) รวมทั้งผลิตตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและกรมทางหลวง

ผลิตภัณฑ์ของสยามมาสเตอส์คอนกรีต
     เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
     คอนกรีตผสมเสร็จ
     แผ่นพื้น คอร. แบบกลวง
     คานสะพานเสริมเหล็กอัดแรง
     เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     คอน คอร. แบบสปัน
     ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
     แผ่นพื้น คอร. แบบตัน
     รั้วคอนกรีต


เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง


หัวใจของงานก่อสร้างรากฐานแข็งแรง คือ เสาเข็ม
     คุณภาพเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงของ SICON เป็นเสาเข็มที่แข็งแรง เนื้อคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูง ผลิตด้วยแท่นผลิตเครื่องจักรและวัสดุที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 396-2549 มาตรฐานโครงการหลวง มาตรฐานกรมโยธาธิการและมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกำหนดของงานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

     คอนกรีต กำลังอัดประสัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 15x30 เมื่ออายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. กำลังอัดจากเหล็กที่ดึงจะถูกถ่ายเข้าไปในคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัด ไม่น้อยกว่า 245 กก./ซม. ปูนซีเมนต์ใช้ชนิดแข็งตัวเร็วและมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. ของคอนกรีต

     ลวดอัดแรง ใช้ลวด PC. WIRE ขนาด 4 มม. หรือ 5 มม.และ PC.strand ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นลวดเหล็กชนิดรับแรงดึงสูง ซึ่งสามารถรับแรงดึงสูงสุดอยู่ในช่วง 1,770 - 1,860 กก./ตร.ซม. ลวดอัดแรงจะดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70% ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีตเป็นวิธี pretension

     น้ำหนักปลอดภัย (SAFE LOAD) สามารถออกแบบได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและขึ้นอยู่กับผลการทดสอบดิน (SOIL TEST)

คานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง


     สำหรับงานก่อสร้างพื้นสะพาน แต่เดิมอาจต้องใช้ไม้แบบจำนวนมาก รวมทั้งเสียเวลาในการก่อสร้าง คานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงที่หล่อสำเร็จจากโรงงาน (SICON) จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

     SICON ผลิตคานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ในรูปแบบ SOLID PLANK GIRDER , BOX GIRDER , I GIRDER และ MULTI BEAM เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ก่อสร้างสะพานทั่วไป โดยการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติของ กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและหน่วยงานออกแบบอื่นๆ

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง


     บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ยี่ห้อ SICON ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทได้รับการขึ้นทะเบียน Vendor List กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้บริการเพื่องานขยายเขตไฟฟ้าทั่วภาคใต้

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. เหล็กเสริม

          1.1 เหล็กอัดแรงกำลังสูง (Prestressing Bar) ใช้ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete) ชนิดคลายความเค้น แบบมีรอยย้ำ ความทนแรงดึงระบุ 1,770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรประเภทความผ่อนคลายต่ำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.95 หรือใช้ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strands for Prestressed Concrete) ชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ความทนแรงดึงระบุ 1,720 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ประเภทความผ่อนคลายต่ำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.420

          1.2 เหล็กปลอก (Stirrup) ใช้ลวดเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.80 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็ก มอก. 194

2. คอนกรีต

     ส่วนผสมของคอนกรีต เมื่อทดสอบตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder) ที่มีอายุครบ 28 วัน แรงอัดประลัย (Ultimate Compressive Strength)ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Assumption)ของผู้ผลิต โดยกำหนดให้ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตในการออกแบบ ต้องไม่มากกว่า 500 กก./ตร.ซม.

คอนกรีตผสมเสร็จ


     ในปัจจุบันมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างโดยทั่วไปแทนการใช้แรงงานคนผสม ทั้งนี้เพราะคอนกรีตผสมเสร็จมีส่วนผสมและใช้วัสดุที่มีคุณภาพแน่นอน ทั้งยังมีความสะดวก รวดเร็ว ทำให้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

     คอนกรีตผสมเสร็จ SICON เป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด ได้ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213-2552 เพื่อให้บริการงานก่อสร้างทั่วไป โดยยึดมั่นในคุณภาพที่แน่นอน และบริการที่ตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

     ขั้นตอนแรกผสมจากเครื่องโรงงานและขั้นตอนหลังผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยรถผสม (Truck mixing) เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่จ่ายไปยังที่หล่อในสภาพเหลวและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

     การควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ SICON โดยทีมงานควบคุมคุณภาพทำการทดสอบการต้านแรงอัดและความสม่ำเสมอของคอนกรีต ตามข้อกำหนดคุณสมบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 213-2552

รั้วคอนกรีต เขื่อนกั้นดิน


รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

1. มีโครงสร้างของเสารั้วที่ใหญ่ และสามารถต้านทานแรงดันดินได้มากโดยไม่ต้องยึด

2. รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตต่อแผ่นและเสารั้วเป็นการวางเข้าร่องแนบสนิทไม่มีช่องว่างมองทะลุผ่านได้

3. มีระยะเสียบหัวแผ่นรั้วเข้าร่องเสาที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้รอยต่อระหว่างแผ่นกับแผ่นให้ทนยิ่งขึ้น

4. สามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับงานรั้วแบบอื่นๆได้ตามต้องการ เช่น การทดแทนรั้วอิฐบล็อก ซึ่งรั้วคอนกรีตมีคุณสมบัติรับแรงกระแทกและแข็งแรงกว่ารั้วอิฐบล็อก

5. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง เพระเป็นชิ้นส่วนประกอบ

6. มีความทนทาน แข็งแรง เนื่องจากผลิตด้วยวิธีการคอนกรีตอัดแรง

แผ่นพื้น คอร. แบบกลวง

SICON

     บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม SICON เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ SICON เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้คุณภาพในการผลิตสินค้า รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป
blog img
blog img
blog img
blog img
blog img
blog img

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเราผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และในภาคใต้มีแค่ 3-4 โรงงานเท่านั้น
blog img
blog img
blog img
blog img
blog img
blog img

ติดต่อเรา

บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

สำนักงานขาย: โรงงานผลิต 1
321 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์: 0-7533-0777-9 แฟ็กซ์: 0-7533-0780
E-mail: siammasters@yahoo.com

แผนที่ สำนักงานขาย โรงงานผลิต 1 google map

โรงงานผลิต 2
222 หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 075-846048 แฟ็กซ์: 075-846048

แผนที่โรงงานผลิต 2 google map

Facebook : บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

E-Mail : siammasters@yahoo.com

LINE ID : @sicon Cinque Terre