มาตรฐานโรงงานผลิตและสินค้า


     ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นที่รู้จักกันดีในตราสินค้า SICON ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป ประกอบด้วยโรงงานผลิตในปัจจุบัน 2 โรงงาน เพื่อการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เป้าหมายและเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด

     ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นที่รู้จักกันดีในตราสินค้า SICON ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป ประกอบด้วยโรงงานผลิตในปัจจุบัน 2 โรงงาน เพื่อการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เป้าหมายและเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นที่รู้จักกันดีในตราสินค้า SICON ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป ประกอบด้วยโรงงานผลิตในปัจจุบัน 2 โรงงาน เพื่อการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เป้าหมายและเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด

     ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นที่รู้จักกันดีในตราสินค้า SICON ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 เป็นโรงงานแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผลิตสินค้าตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลิตตามการออกแบบทั่วไป ประกอบด้วยโรงงานผลิตในปัจจุบัน 2 โรงงาน เพื่อการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่เป้าหมายและเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาด